Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie Art. 14. ust.5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz.1062 ) na Koordynatora do spraw dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim została wyznaczona Pani Monika Tyszuk

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim :
– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ŚDS w Bielsku Podlaskim,
– przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
– monitorowanie działalności ŚDS w Bielsku Podlaskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt :
Monika Tyszuk
Koordynator do spraw dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kazimierzowska 18/2, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.  85 833-10-10
e-mail : sdsbielskpodlaski@wp.pl