Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

 1. Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wykonuje Dyrektor  ŚDS. Siedziba administratora danych osobowych: Kazimierzowska 18/2, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Frąckiewicz (tel. 795 556 668, email: frackiewicz@chronimydane.pl).
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim odbywa się w następujących celach:
 • zatrudnienia w ŚDS (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk studenckich, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie wsparcia środowiskowego,
 • realizacji zadań ŚDS wynikających z rozporządzenia dotyczącego środowiskowych domów samopomocy,
 • wspierania uczestników ŚDS  w ramach ustawy „Za życiem”,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy administracji publicznej,
 • Policja, Prokuratura, sądy, komornicy sądowi,
 • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
 1. W związku z przetwarzaniem przez ŚDS w Bielsku Podlaskim, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest ŚDS,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,             w których ŚDS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,       w których ŚDS posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.