Treningi i terapia zajęciowa

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce zajęcia prowadzone są oddzielnie dla każdej z czterech grup uczestników. Są to zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Odbywają się także wspólne zajęcia integracyjne. Każdy z podopiecznych realizuje indywidualny plan wspierająco-aktywizujący, dostosowany do jego potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań.

 1. Trening umiejętności społecznych:
  – Trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
  – Trening kulinarny,
  – Trening samoobsługi i zaradności życiowej,
  – Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
  – Trening higieniczny,
 1. Terapia zajęciowa plastyczna
 2. Terapia zajęciowa techniczna
 3. Terapia zajęciowa muzyczno-rytmiczna
 4. Terapia ruchowa z elementami rehabilitacji
 5. Warsztat krawiecko-hafciarski
 6. Zajęcia dydaktyczne
  – Program wspierająco-aktywizujący jest realizowany w oparciu o następujące dokumenty:
  – Program działalności dla osób przewlekle psychicznie chorych – A,
  – Program działalności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – B,
  – Program działalności dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – C,
  – Program działalności dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  – Roczny plan pracy ośrodka.

Programy działania, jak również plan pracy ośrodka, co roku są szczegółowo opracowane przez dyrektora jednostki i zatwierdzane przez Wojewodę Podlaskiego – jako organ zlecający prowadzenie zadania oraz przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski – jako organ prowadzący zadanie.