O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim  prowadzi swoją działalność  od stycznia 1996r.  Jest samodzielną jednostką budżetową  prowadzoną przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Placówka  funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej,  finansowaną przez Wojewodę Podlaskiego ze środków budżetu państwa. Od początku, zasięgiem swojego działania placówka obejmowała  teren   miasta Bielsk Podlaski, natomiast  po podpisaniu  Porozumienia pomiędzy Gminą Bielsk Podlaski, a Miastem Bielsk Podlaski  oraz Gminą Wyszki i Miastem Bielsk Podlaski, ŚDS swpim zasięgiem  obejmuje również mieszkańców tych gmin.

Osobami uprawnionymi do korzystania z usług ŚDS są:
–  osoby przewlekle psychicznie chore,
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, znacznym  i umiarkowanym,   a także  lekkim – gdy jednocześnie występują inne zaburzenia  zwłaszcza  neurologiczne,
–  osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny.

Ilość miejsc przeznaczonych uczestnikom placówki jest ograniczona.  W chwili obecnej placówka dysponuje 30 miejscami , z których korzysta 30 dorosłych uczestników z w/w niesprawnościami.  

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ŚDS NALEŻY:

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników  do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia

 • wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,

 • dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb.

ŚDS świadczy  usługi opiekuńcze i inne, w szczególności:

 • stwarza  odpowiednie warunki pobytu (posiada niezbędne pomieszczenia  i sprzęt dostosowane  do realizacji zadań  w zakresie postępowania wspierająco- aktywizującego) ,

 • daje  możliwość spożycia ciepłego posiłku, 

 • zapewnia opiekę

 • daje możliwość  realizacji  programu wspierająco – aktywizującego prowadzonego na 

rzecz uczestników ŚDS,

 • zapewnia   dostęp   do kultury, rekreacji ,  wypoczynku  oraz oświaty ( wszelkie

formy działalności kulturalno-oświatowej ),

 • zapewnia spokój  i bezpieczeństwo w czasie pobytu  w placówce,

 • organizuje  inne świadczenia  stosownie do potrzeb uczestników  i  możliwości domu.

PROGRAM POSTĘPOWANIA

WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO obejmuje:

1. Treningi umiejętności społecznych:

– trening samoobsługi i zaradności życiowej,

– trening kulinarny,

– trening higieniczny,

– trening budżetowy,

– trening umiejętności prowadzenia rozmowy,

– trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

2. Terapia zajęciowa plastyczna

3. Terapia zajęciowa techniczna

4. Terapia zajęciowa muzyczno-rytmiczna

5. Warsztat krawiecko – hafciarski

6. Zajęcia dydaktyczne

7. Terapia ruchowa  ( z elementami rehabilitacji )

INNE:

– opieka

–  wsparcie oraz  współpraca z rodzinami

– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  – uczestnikom i ich rodzinom

–  internet, komputer – metodą otwierania się na świat.

WSPARCIE  polega na :

Wsparcie, w głównej mierze dotyczy organizowania różnych form pomocy uczestnikom i ich rodzinom m.in. pośredniczenia w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowania w instytucjach jak również pobudzanie do wszelkiej aktywności społecznej.  Pomaga również w  utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkim naszym działaniom związanym ze wsparciem przyświeca myśl, by jak najdłużej utrzymać użytkowników śds w ich środowisku społecznym                i rodzinnym.Wsparcie uwzględnia ponadto, partnerską radę i pomoc w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, wykorzystaniem posiadanych i nabytych umiejętności w usamodzielnieniu się.

Program wspierająco-aktywizujący jest realizowany zgodnie z opracowanymi przez dyrektora jednostki:

 • Programem działania ośrodka – opracowanym dla gr. A

  • Programem działania  ośrodka – opracowanym dla gr. B

  • Planem pracy ośrodka.

Programy działania,  jak również plan pracy ośrodka, co roku  są szczegółowo opracowane przez dyrektora jednostki i  zatwierdzane przez Wojewodę Podlaskiego – jako organ zlecający prowadzenie zadania oraz przez  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski – jako organ prowadzący zadanie.