• Środowiskowy Dom Samopomocy Bielsk Podlaski

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia  od 1996r.

 

Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Jednostką prowadzącą Środowiskowy Dom Samopomocy jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

Zasięgiem swojego działania placówka obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski.
Pierwotnie ośrodek przeznaczony był dla 10 osób. Przez kolejne lata liczba miejsc sukcesywnie wzrastała do 15, 20, 25.

Obecnie do placówki uczęszcza 30 osób z problemem zdrowia psychicznego, które  korzystają ze wsparcia i usług prowadzonych w ŚDS.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści pod adresem: ul. Kazimierzowska 18/2 17-100 Bielsk Podlaski w budynku Przychodni.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z ŚDS są:  
* osoby przewlekle psychicznie chore,
* osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym  i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia  zwłaszcza  neurologiczne,
* osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych,  z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Do podstawowych zadań ŚDS należy:
* podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników domu  do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,
* wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,
* dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb,
* świadczenie usług opiekuńczych i innych, w szczególności:
    - stworzenie odpowiednich warunków pobytu (pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji zadań wspierająco- aktywizujących)
    - możliwość spożycia ciepłego posiłku,  
    - opieka pielęgniarska,
    - realizacja programu wspierająco–aktywizującego,
    - zapewnienie dostępu do kultury, rekreacji i oświaty,
    - zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce,
    - organizowanie innych świadczeń stosownie do potrzeb i możliwości domu.

Warunki lokalowe:

SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ – dydaktyczna
SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ – plastyczno-techniczna
SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ – kącik komputerowy
SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ – JADALNIA z zapleczem kuchennym
PRACOWNIA KRAWIECKA
PRACOWNIA STOLARSKA
SALA GIMNASTYCZNA – SIŁOWNIA
GABINET DYREKTORA
SZATNIA UCZESTNIKÓW ŚDS
TOALETY DLA UCZESTNIKÓW – pralnia i kącik higieniczny
ŁAZIENKA DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
KORYTARZE – ekspozycja prac, zaplecze socjalne, kącik wypoczynkowy domownikom śds